เซฟวิ่ง ไพรเวท ไรอัน ฝ่าสมรภูมินรก (Saving Private Ryan)บทนำ

เซฟวิ่ง ไพรเวท ไรอัน ฝ่าสมรภูมินรก (Saving Private Ryan)บทนำ
ภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan ลร์างขึ้น!นป็เป็นหนังลงครามทั่หลายคนคงเคยได้ตูมาแลัว จาจจะเรื่องเก่าลักหน่อย เพราะสงครามดีๆสมัยนี้หาตูไม่ค่อยได้
Saving Private Ryan กำกับไดย Steven Spielbergกิอเจนหนังลงครามยอดเยิ่ยมและเจนหนังทั่ทำเงินได้มากทั่ลุดในปินี้นลามารกทำเงินได้ทั่วไลกกว่า บร$550 millionนอกจากนี้ เป็นหนังทึได้ร์บวิางว่ล Academy Award หลายรางว่ล ไม่ว่าจะเป็นIIนรื่อง ภาพยนตร์ยอดเยิ่บม ผู้กำกับยอดเยื่ยม เป็นด้นเหตุการโนในเรื่องนี้เป็นเหตุการ(น์ทั่เกิดขึ้นเมื่อวันทั่6 มักุนายน 1944 เป็นวันยกพลขึ้นบกของกองท้พลหร์ฐ
บริเวณหาด Omaha ทายส่ง Normandy โดยกลุ่มนกรบRanker ท้มีกัปตัน John Miller (นสดงบทโดย Tom Hank)เป็นผู้บัญทาการทื่ต้องพากำกังพลเขายํดพนทื่!ห!ด้ ท่ามกลางกระ:สุนจนจากพวกเยอรม่น
3 วันหกังจากยํดพื้นทีได้ผู้กอง Miller ได้รับมอบหมายภารกิจ ใหมิการติดตามตัวพลทหาร Ryan กลบบาน เนื่องจากครอบครัวเขาต้องสุญเกัยพิ่ทายทิ่เป็นทหาร 3คน จากการรบในทวงเวลาใกกัเคียงกิน ทางกองทีพลหรัฐรักักกึงความสุญเลํยของครอบครัวท้ได้รับ วังมอบหมายใหกัปตัน Miller ตามหาสุกทายคโ4สุดท้องกกับคึใ4สุ่หัวอกแม่….


ดงท!ดเรียนรู้จากหนังเรืองนี้ คือภาวะด้นำ การเบินผูนำทีดีจย่าง กัปตัน John Miller ได้ต้องทำภารกิจตังต่อไปนี้
1) พิการเตรืขมลุกน้องที่ต้องร่วมเต้นทางตามหาRyan นละเขามึลรัางท้ม ที่ทำให้ลุกท้มเกิดความรุลิกว่าไต้พิการทำงานใหญ่ร่วมกัน
2) เขาพิกจะท้าทายตัวเองและลุกท้มให้พิการทำงานที่ยงใหญ่
3) การตัดลินใจเฉ็ขนขาด มั๋นใจในตนเอง พยายามปกปิดความ00ฝหวนองตัวเอง เพื่อไม่ให้ทีมต้อง‘รู้รกอ่อนนอ
4) ลกานการณ์ที่วุ่นวายโกลาหล หรือควบคุมไม่ได้เขาจะเข้ามาจัดการแก!ขในทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *