Tag: โจโฉในสามก๊ก

โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ

โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ โจ่โฉ ด้วยลักบณะนิลัยของโจโนิ. ได้ขึ้นร่อว่าเป็นคนเก่งด้านการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ เขาชอบทำงานกับคนเก่ง และชอบให้คนเก่งทำงานตามที่เขาสั่ง มีอยุ่ครั้งหนิ่งที่โจโฉมี่โอกาลได้ขุนพลที่ร่อว่า 'กวนอู'มาเป็นลูกน้อง กวนอูทำงานทุกอย่างที่โจโฉสั่ง แต่ที่ได้ใจโจ่โฉคือ ไม่ใช่สิ่งที่กวนอูทำให้ตามคำสั่งเท่านั้น แต่กวนอูทำงานได้ ใจเกินคาดให้กับโจโฉ ครั้งหนิ่งโจ่โฉไปออกรบกับกวนอู ท่ามกลางทหารน้บหมื่น กวนอูบอกกับโจ่โจว่าอย่างเลียเวลาไปออกรบกับทหาร เะไปออกรบเองโดนพุ่งเป้าหมายไปที่การต้ดห้วแม่ ทัพของศัตรู ว่าแล้วกํทำการศึกใหญ่ โดนไม่สนใจเหล่าทหารราบทื่เป็นลุกสมุน ในที่ตุด กวนจูสามารกตัดหัวแม่ทัพของศัตรูได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ชัยขนะตกอยู่ในม่ายของโจโฉได้อย่างง่ายได้ ทำใหัเลียทรัพยากรทั้ง คน แรงงาน อาหารน้อยมากทั้งๆที่โจโฉแค่สั่งว่าไปทำศึกรบให้ขนะ แต่กวนจูฉลาดกว่าโจโฉรู้ว่าต้องทำศึกแบบไหนจึงจะขนะ…
Read More