โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ

โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ

ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ โจ่โฉ ด้วยลักบณะนิลัยของโจโนิ. ได้ขึ้นร่อว่าเป็นคนเก่งด้านการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์
เขาชอบทำงานกับคนเก่ง และชอบให้คนเก่งทำงานตามที่เขาสั่ง
มีอยุ่ครั้งหนิ่งที่โจโฉมี่โอกาลได้ขุนพลที่ร่อว่า ‘กวนอู’มาเป็นลูกน้อง กวนอูทำงานทุกอย่างที่โจโฉสั่ง แต่ที่ได้ใจโจ่โฉคือ ไม่ใช่สิ่งที่กวนอูทำให้ตามคำสั่งเท่านั้น แต่กวนอูทำงานได้
ใจเกินคาดให้กับโจโฉ
ครั้งหนิ่งโจ่โฉไปออกรบกับกวนอู ท่ามกลางทหารน้บหมื่น กวนอูบอกกับโจ่โจว่าอย่างเลียเวลาไปออกรบกับทหาร

เะไปออกรบเองโดนพุ่งเป้าหมายไปที่การต้ดห้วแม่

ทัพของศัตรู
ว่าแล้วกํทำการศึกใหญ่ โดนไม่สนใจเหล่าทหารราบทื่เป็นลุกสมุน ในที่ตุด กวนจูสามารกตัดหัวแม่ทัพของศัตรูได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ชัยขนะตกอยู่ในม่ายของโจโฉได้อย่างง่ายได้ ทำใหัเลียทรัพยากรทั้ง คน แรงงาน อาหารน้อยมากทั้งๆที่โจโฉแค่สั่งว่าไปทำศึกรบให้ขนะ แต่กวนจูฉลาดกว่าโจโฉรู้ว่าต้องทำศึกแบบไหนจึงจะขนะ
ในทื่สุด กวนจู ได้ชิ่อว่าเป็นลุกน้องที่ไจโฉต้องการมากที่ตุด และในความคิดของไจโฉไม่มีลุกน้องคนไหนที่ลามารกช์อใจไจโฉได้อย่างกวนจูอีกแล้ว
สิ่งที่ กวนอู คิด แต่ลุกน้องหรืจแม่ทัพคนอื่นไม่ได้คิดคือ รู้ว่าต้องทำอะไร และคิดการใหญ่อย่างไร เพื่อความยิ่งใหญ่ของเจ้านายและกองทัพ
ในวันที่ต้องสุญเสียกวนอู จากการที่ทหารของชุนกวน
ต้ดหัวกวนอู ไปมอบให้กับไจโฉ โจโฉกึงกับหลั่งนี้าตา….”ลุกน้องที่เก่ง คือ ลุกน้องที่ลามารกเข้าไปอยู่ในใจเจ้านายของเขาได้ตลอดไป ไม่ว่าจะอยู่ทีไหนบนโลกใบนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *