รวิตต้วละครในสามก๊ก มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา

รวิตต้วละครในสามก๊ก มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา

มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา โดยเฉพาะในเรื่องลามก๊ก ทำให้ฉันเกิดคำกามขึ้นใจว่า ‘ผู้นำที่ลุดยอดเป็นแบบไหนกินแน่,
กัาผู้นำที่ลุดยอดคีอเส่าปิ ที่กือเป็นก๊กที่ 1: ซีวํตนองเล่าปีก็เปรียบเลมีอนกับต้นไม่ ที่แม้จะเจอกับพายุร้ายแค่ไหนต้นไม่ก็ลามารกที่จะลุ่ตามแรงลมและกลับมายีนหยัดอยู่ไต้ทำมกลางผู้คนแวดล้อมที่ย้งจงรักภักดีอยู่เพราะเขาไม่เคยทำ
ให้?ครต้องเจ็บขึ้านํ้าใจ
กิาผู้นำที่ลุดยอดคือ ไจโฉ ขึ้งอยู่ในก๊กที่ ซีวํตของใจโฉก็เหมือนกับลิงโต ที่รู้จักตัวเอง และมองเห้นคุณค่าใน
ตัวเองจนรู้ว่าจะต้องตอบสนจงต่อโลกภาขนจกจย่างไรรอบตัวต่างรายล้อมด้วยศัตรู และอานาจในมิอ พร้อมทั้จะตัดสินประหารใครได้ทุกเมื่อ ถ้าโจโฉไม่รู้หด้กการบริหาร และหลักจิตวิทยาถ้คงไม่ลามารกขยายอณาจักรไปได้ แต่สิ่งทึ่โจโฉขาดคิอ ไม่สามารกลร้างมิตรกับคนรอบข้างได้เหมือนเล่าปี
ถ้าสุดยอดผู้นำคือ ซุนกวน ชิ่งกัอยู่ในก๊กทื่ 3: ชิ่งตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่ ซุนกวนไม่มือำนาจเหมือนโจโฉ ไม่มืบารมีเหมือนเล่าปี แต่สิ่งทั้ซุนกวน₁มี คือ สมองทั้ขาญฉลาดข้วิตในวัยเด็กของซุนกวน คือ อยู่กับตำราและหนังสือ ข่วงซิวิตในวัยรุ่นสิ่งทั้ซุนกวนขอบมากทื่สุด คือ ได้มื่โอกาสพบปะพูดคุยกับนักปวิาขญ์ทั้งหลาย และสิ่งนี้เองทั้ทำใหัซุนกวน
ผงาดขึ้นมาเป็นก๊กทื่ 3 ด้วยความฉลาดในการคิด พูด ทำและ:นำมาลู่การตัดสินใจทื่กูกต้อง
เรื่องนึ้ลอนให้รู้ว่า ถ้าเราอยากเป็นผู้นำทื่ลุดยอด เราจะ:เป็นผู้นำแบบไหน….
“ผู้นำ คิอ ใครก!ด้ทื่ออกคำลั่งให้คนทำตามด้วยความเต็มใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *