พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า

พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า

ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลายวัยที่ทั้งหมดเร่จมโยงกันด้วยความล่มพันธ์บางอย่าง มีทั้งหมด 3 เรื่อง มีเพลงพระราทนิพนธ์เป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่อง
เป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเรื่องราวน่ารักๆ ร่งๆ ผ่านช่วงวัยต่างๆ แต่ที่ประท้บใจที่ลุด คิอเรื่องที่ a ที่นางเอกมีพ่อที่เป็นอัลไเทมอร์
เมื่อพ่อร้ด้วเองว่าเป็น อัลไชเมอร์ ก็เลยอัดเทปไว้ และบอกกับครอบครัวว่า “พ่อเรื่มรัต้วว่าเป็น อัลไชเมอร์ พ่ออาจจะเรื่มมีความจำเลื่อมลง แต่ขอใหัลุกๆรุ้ว่า กัาความจำของ

พ่อเริ่มหายไป ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะไม่รักลุก…พ่อยังคงรักลุกอยู่ตลอดไป” พอกึงตอนนี้อาจจะกินไจคนดุหลายคนจนบางคนนี้าตา?มออกมา
จากบทดังกล่าวทำให้ฉันนักกึงหนังสึอเรื่องหนี้งทั่ยังคงอยู่ในความทรงจำฉันตลอดเวลา หนังลึอนี้นมีทื่อว่า’The Last Lecture’ นองศาสตราจารย์ แรนดึ้ พาวด์ ทื่รุ้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย และอยากจะทำบางลิ่งบางอย่างเพื่อลุกและครอบครัวของตัวเองในวันทิไม่มื่ใอกาลได้อยู่บฟ้ลก
ใบนึ้แล้ว จังเขียนหนังลึอ เรื่อง The Last Lecture มอบเป็นมรดกไว่ให้กับลุก ทื่งเป็นหนังลิอขายดีทั่วโลก ทื่อยากให้ทุกคนลองอ่านดุ หนังลือเล่มนี้คงมึเล่มเดียวเพราะผู้เขียนได้เลีย?วัต
จากโลกนี้ใปแล้ว
มีใครเคยกามฉันว่าทำไมต้องเขียนหนังสิอบันทึกเรื่องราวทื่อ่าน บันทึกเรื่องเล่าของตัวเองทุกวัน แรงบันดาลใจส่วนหนื่งได้จากหนังสึอเส่มนั้ เพราะว่าลักวันหนั้งเราอาจจะไม่ได้อยู่บนี[ลกนั้แล้ว แม่ของฉัน้เต้มอบโอกาสทางการศึกบาให้กับฉัน สามีของฉัน่[ต้มอบความห่วงใยและคอยคุแลฉันส่วนลุกของฉัน่[ต้มอบสิ่งความสุขทื่ข่วยเติมเต็มให้กับขีวิตฉันและเมื่อวันใดทื่ฉันไม่อยู่ฉันก็จะขอมอบหนังลิอทื่ฉันเขียนเรื่องเล่าทื่ฉันเคยอ่าน และข้อคิดทื่ฉันอยากให้ในบทความทื่
ฉันอยากลอนให้กับพวกเขาเหล่านั้นเป็นการตอบแทน ฉันอยากทำสิ่งเหล่านึ้ให้ดีทื่สุดในทุกๆว้นทื่ฉันยังมึลมหายใจอยู่
เพื่อพวกเนาเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *